7/24 Ücretsiz Sigorta Danışmanlığı…
0(286) 214-0555

Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumululuk Sigortası

Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,  

b) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.   

Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır.

Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını; özel güvenlik işi yapan veya şirketinde özel güvenlik görevlisi istihdam edenler yaptırmakla zorunludur.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

Bu sigortayı, likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri aracılığıyla ya da doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’na ek olarak yaptıracaklardır.

Doğalgaz Paket Sigortası

Poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar aşağıda yazılı teminatları kapsamaktadır.

a) Montaj All Risks Teminatı: Doğalgaz tesisatının montajı faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde ani ve beklenmedik sebeplerle meydana gelecek hasarları karşılar

b) Sorumluluk Teminatı: Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı riziko adresinde ikamet eden  şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları temin etmeyi,

c) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) bu sigorta konusu tesisat ile ilgili herhangi bir nedenle işi tamamlayamamış olması dolayısı ile taahhüt konusu işin tamamlanması için gerekli zararların karşılanmasını temin etmeyi,

d) Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu tesisatın montaj işlemi tamamlandıktan sonra, sigorta teminat kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları doğrultusunda; kabul ve taahhüt etmektedir.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, işin yürütülmesi sırasında, sigorta konusu olan ürünlerin kusurlarından dolayı meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı sigorta süresi içersinde poliçede tespit olunan meblağlara kadar teminat sağlar.

Otopark ve Oto Servis Mali Sorumluluk Sigortası

Servis istasyonu, tamirhane, garaj ve otoparklarda bulunan üçüncü kişilere ve araçlarına gelebilecek zararlarla ilgili sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Ek Teminat: (Servis istasyonları için)

Deneme Seferleri: Riziko adresinin 10 km çerçevesinde deneme seferleri esnasında meydana gelebilecek kazaları servis istasyonunda yıkama ve yağlama için bırakılan araçların servis istasyonunda bulunan liftlerin devrilmesi ile uğrayacakları maddi zararlar neticesinde sigortalıya yöneltilecek hukuki sorumluluk teminata eklenebilir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda;

 Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması 
• Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi 

nedenleriyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı kendisine karşı, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp talepleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde poliçede yazılı meblağa kadar temin edilmektedir.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Bazı Durumlar:

• Sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri, 
• Deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme ve nem alma vb. nedenlerle oluşan zararlar, 
• İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Seçime bağlı ek teminatlar;

 İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar, 
 İşçilerin, işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar, 
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları, 
 Manevi tazminat talepleri teminat kapsamına eklenebilir.

Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası

Sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak asansör sahibi ya da işleticisini koruyan bu sigorta; meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından istenebilecek tazminatlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar.

Bu sigorta konut olarak kullanılan apartmanlarda daire sahipleri ya da apartman yöneticileri tarafından toplu olarak yaptırılabilir.

Üçüncü Kişi: Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır.